مشاوره حقوقی تلفنی

مفهوم حقوقی نوآوری در استارتاپ

مفهوم حقوقی نوآوری در استارتاپ

واژه استارتاپ در فرهنگستان ادب فارسی به واژه کمک نوآور مبدل گردیده است و برایند این مفهوم رفتاری فرهنگستان این است که استارتاپ چیزی جز نواوری نیست و حال اگر نواور هست چه حمایت حقوقی از این نوع شرکتهای استارتاپی از نواوری این استارتاپ میشود ؟

بیشتر بخوانید