درخواست مشاوره رایگان

قرارداد مالکیت شخصیت (چهره) هنری

| از 0 نظر

برای نگارش قراردادمالکیت شخصیت هنری لازم است قبل ان از نگارش این قرارداد باید اصول قرارداد نویسی و از مفاهیم و مواد قانونی مالکیت فکری و هنری اطلاعات دقیق داشته باشید اینکه فردی ادعا کند میتواند از نمونه قرارداد یک قرارداد دقیق و بی عیب و نقص نگارش نماید یک باورداشت اشتباه میباشد.

 قرارداد مالکیت شخصیت (چهره) هنری

این قرارداد بین آقای ................................. فرزند ...................... با کدملی ........................................... تاریخ تولد ................................ شماره تماس ............................................. به نشانی ...................................................................................................................... که در این قرارداد «طرف اول» نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت …………………………………………………………………………………………………….. طرف دوم دارای حق امضاء به به نشانی................................................................................................................................................................................................................. که از این پس "طرف دوم" نامیده می‌شود با شرایط و تعهدات ذیل منعقد می‌گردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از مالکیت شخصیت (کاراکتر) هنری طرف اول و مشارکت در درآمدهای حاصل از فعالیت شخصیت (کاراکتر) مزبور در چهارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی به شرحی که در مواد آتی ذکر شده است.

ماده ۲- مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ ................................. شروع شد و به مدت ...................... می‌باشد.

تبصره: تمدید قرارداد بعد از اتمام مدت آن با اعلام کتبی طرف دوم قابل تمدید است و طرف اول در صورت درخواست طرف دوم ملزم به تمدید با شرایط مندرج در مواد فوق و آتی می‌باشد. الحاقیه تمدید قرارداد به امضاء دو طرف می‌رسد.

ماده ۳- شرایط قرارداد

الف) این قرارداد در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران معتبر است و در صورت مغایرت هر یک از مواد یا بندها با مقررات حاکم، فقط آن قسمت باطل است.

ب) درآمد این قرارداد از دو منبع ناشی می‌شود. منبع اول ناشی از پذیرش و انجام تبلیغات محصولات و خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی که بواسطه معروف بودن شخصیت (چهره) (طرف اول) موضوع قرارداد پیشنهاد می‌شود. منبع دوم درآمد حاصل از بازی و ایفای نقش طرف اول در فیلم‌ها و کلیپ‌هایی که با موافقت طرف دوم انجام می‌گیرد را شامل می‌شود. تشریفات مذاکره و انقعاد قراردادهای مربوط به هر دو منبع درآمدی مذکور در این بند، توسط طرف دوم صورت می‌گیرد.

ج) باهدف تامین منبع اول درآمدی مذکور در بند فوق، در شبکه‌های مجازی و پایگاه‌های اینترنتی، صفحات و وب سایت‌هایی طراحی و حساب‌های کاربری باز می‌شود تا کارها و فعالیت‌های هنری شخصیت مزبور در آن قرار داده شود.

د) این قرارداد در طول ۴ سال و از چهار فاز تشکیل شده است که فاز اول با شروع مدت قرارداد آغاز می‌گردد و مدت اجرای آن یک سال می‌باشد.

ه) به منظور سهولت در تصمیم‌گیری جهت تمدید قرارداد، هیاتی متشکل از ۷ نفر تحت عنوان «هیات ارزشیابی» پیش‌بینی شد تا بعد از اتمام یکسال مذکور در بند د ماده ۳ پس از تشکیل جلسه‌ای نسبت به ورود یا عدم ورود به فاز بعد تصمیم گرفته شود. تصمیم هیات قطعی است. سه نفر از اعضای هیات از سوی طرف اول، سه نفر از جانب طرف دوم و یک نفر به عنوان نماینده مرضی‌الطرفين انتخاب می‌شود.

و) در هر فاز، اگر هیات ارزشیابی نسبت به ورود به فاز بعد رای صادر کرد، قرارداد وارد فاز جدید خواهد شد. مبنای رأی هیات مزبور میزان اقبال عمومی از پروژه است که معیار تشخیص آن میزان بازدید از ویدیوها، تعداد کاربران صفحات مربوطه و ... می‌باشد.

ز) تسهیم درآمد به شرح جدول زیر می‌باشد:

 

فاز اول

فاز دوم

فاز سوم

فاز چهارم

 

سهم طرف اول

سهم طرف دوم

سهم طرف اول

سهم طرف دوم

سهم طرف اول

سهم طرف دوم

سهم طرف اول

سهم طرف دوم

درآمد ناشی از تبلیغات

20 درصد

80 درصد

40 درصد

60 درصد

50 درصد

50 درصد

70 درصد

30 درصد

درآمد ناشی از ایفای نقش

50 درصد

50 درصد

60 درصد

40 درصد

70 درصد

30 درصد

80 درصد

20 درصد

ح) هرگونه تبلیغ محصولات یا خدماتی که از سوی شخص حقیقی یا حقوقی به طرف اول پیشنهاد می‌گردد، باید طرف دوم اعلام شود. انجام مذاکره و انعقاد قرارداد برای پذیرفتن و انجام تبلیغ مورد نظر به نحوی که اعتبار و ارزش شخصیت (کاراکتر) موضوع قرارداد حفظ شود، توسط طرف دوم انجام می‌پذیرد.

 

 

ماده ۴- تعهدات طرف اول

الف) طرف اول متعهد شد در طول مدت قرارداد بدون موافقت و تایید طرف دوم هیچ نوع فعالیت هنری اعم را از تبلیغی یا غیرتبلیغی مربوط به شخصیت (کاراکتر) موضوع قرارداد باشد، نپذیرد. لذا در صورت هرگونه پیشنهاد جدید حتما باید به طرف دوم ابلاغ کند تا براساس بند د ماده ۳ اقدام شود.

ب) طرف اول متعهد شد در طول مدت قرارداد، خارج از چهارچوب این قرارداد عمل نکند و با شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) دیگری بدون موافقت طرف دوم فعالیت نکند.

ج) طرف اول متعهد شد که هیچگونه پایگاه اینترنتی یا صفحه مجازی تبلیغاتی دیگری را مختص خود ایجاد نکند و تمامی فعالیت‌های مربوط به شخصیت (کاراکتر) موضوع قرارداد را به طرف دوم واگذار نماید. فعالیت طرف اول در صفحه شخصی خودش در صورتیکه به هر نحوی مربوط به شخصیت (کاراکتر) باشد باید با هماهنگی طرف دوم انجام شود.

د) با توجه به ماهیت موضوع قرارداد طرف اول متعهد شد که هیچگونه تصویر یا فیلمی را که منجر به تبلیغ محصول یا خدماتی شود از خود منتشر ننمایید مگر با هماهنگی طرف دوم.

ه) طرف اول متعهد شد در طول مدت قرارداد، نسبت به انعقاد هرگونه قرارداد یا انجام هرگونه رفتار یا عملی که به هر نحوی باعث لطمه زدن به شخصیت (کاراکتر) موضوع قرارداد گردد، خودداری کند.

ماده ۵- تعهدات طرف دوم

الف) طرف دوم متعهد شد امکانات و توان لازم را جهت معرفی بهتر و برندسازی طرف اول بکار گیرد.

ب) طرف دوم متعهد شد تمامی صفحات مجازی و پایگاه‌های اینترنتی طرف اول را مدیریت و در صورت مشاهده هرگونه کامنت نامناسب ظرف مدت یک ساعت نسبت به حذف آن کامنت اقدام نماید.

ج) طرف دوم متعهد شد باتوجه به قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران محتوای مناسب را در صفحات مربوط به طرف اول بارگذاری کند.

د) طرف دوم متعهد شد تمامی هزینه‌های تولید محتواهای ویدیویی، عکس، متن و گرافیک را متقبل شود.

ه) طرف دوم متعهد شد تجهیزات بروز و آسان و نیز نیروی انسانی فنی در این حرفه را جهت تولید محتوای ویدیویی، عکس، متن و گرافیک به کار گیرد.

 

ماده ۶- مسئولیت

الف) چنانچه طرف اول در هر مرحله از اجرای مفاد این قرارداد از هریک از تعهدات خود (مذکور در ماده ۴) سرباز زند یا در اجرای آن تاخیر کند و صرفا تاخیر مستند به قوه قاهره یا معاذیر موجهه مندرج در ماده 4۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نباشد، ملزم به جبران کلیه هزینه‌های انجام شده از سوی طرف دوم می‌باشد.

تبصره ۱- در صورتی که طرف اول در طول مدت قرارداد، به هر دلیلی از انجام تعهدات خود شانه خالی کند، ملزم به جبران کلیه هزینه‌های انجام شده از سوی طرف دوم می‌باشد.

ب) چنانچه طرف دوم از تعهدات خود سرباز زند یا در اجرای این تعهدات تاخیر کند و تاخیر مستند به قوه قاهره یا معاذیر موجهه مندرج در ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نباشد، ملزم به جبران کلیه خسارات وارد شده به طرف اول می‌باشد. خسارات وارد شده و میزان آن را کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌کند.

ماده ۷- حل اختلاف

هرگونه اختلاف در رابطه با تفسیر با اجرای مفاد این قرارداد بدوا از طریق مذاکرات دوستانه بین طرفین، رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. چنانچه ظرف یکماه از تاریخ اعلام موضوع مورد اختلاف به طرف دیگر، طرفین از طریق مذاکره به نتیجه نهایی و حل موضوع مورد اختلاف نرسیدند موضوع در کمیته‌ای مرکب از نمایندگان طرفین و یک نفر کارشناس خبره رسیدگی خواهد شد. چنانچه تصمیم قاطعی اخذ نشد، هر یک از طرفین امکان طرح دعوی در مراجع ذیصلاح قضائی را خواهند داشت.

ماده ۸- قوه قاهره

در صورت بروز هرگونه حوادث غیرمترقبه و موارد قهری که خارج از اختیار طرفین باشد و باعث وقفه در اجرای قرارداد با مانع ادامه آن گردد، تا زمان رفع دلایل قهریه و وضعیت اضطراری، قرارداد به حالت تعلیق درآمده و پس از عادی شدن شرایط، اجرای قرارداد ادامه خواهد یافت مگر اینکه طرفین کتبا توافق نمایند قرارداد را خاتمه یافته تلقی کنند.

تبصره: عوامل حکومتی غیر قابل کنترل، مانند هر مصوبه یا سیاستی که خارج از قدرت تصمیم‌گیری طرف دوم باشد، و نیز جمله قوانین جدید، مقامات قضایی، وزارت اطلاعات و هر مورد دیگر، شامل فورس ماژور است.

 

 

ماده ۹- اقامتگاه قانونی

اقامتگاه قانونی طرفین، آدرس‌هایی است که در سربند قرارداد مشخص شده است. مع‌هذا طرفین می‌توانند، برای تسریع در تبادل اطلاعات و مکاتبات بين خود، آدرس‌ها و نشانی‌های بیشتری را کتبا به یکدیگر اعلام نمایند.

تبصره: کلیه مکاتبات و ایمیل‌های مبادله شده فی‌مابین نمایندگان طرفین، براساس باب اول قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲، اعتبار و رسمیت داشته و قابلیت استناد کامل حقوقی و قراردادی داشته و خواهد داشت.

ماده ۱۰- متفرقه

الف) چنانچه با لحاظ مفاد بندهای مذکور در ماده ۴، طرف اول قراردادی منعقد کند، درآمد حاصل از آن ربطی به این قرارداد ندارد و سهمی از آن برای طرف دوم متصور نیست.

ب) جلسه هیات ارزشیابی به منظور ورود یا عدم ورود به فاز بعدی قرارداد یکماه قبل از اتمام مدت فاز جاری تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌شود.

ج) قراردادهای مذکور در بند ب ماده ۳ به اطلاع طرف اول یا وکیل قانونی وی می‌رسد.

د) کلیه مواد مذکور در همه مراحل قرارداد (هر چهار فاز) معتبر است. هرگونه تغییر در مفاد یک ماده یا هریک از بندهای ذیل آن با توافق کتبی طرفین انجام می‌شود.

ه) اعضاء هیات ارزشیابی به شرح زیر می‌باشد:

نمایندگان طرف اول: ۱- ........................................... 2- ........................................ 3- .......................................

نمایندگان طرف دوم: ۱- ........................................... 2- ........................................ 3- .......................................

نماینده مرضى الطرفين: .....................................................

ماده 11- نسخ قرارداد

این قرارداد در ۱۱ ماده و ۴ تبصره در دو نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسید، و هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان می‌باشند که یک نسخه در اختیار طرف اول و یک نسخه در اختیار طرف دوم قرار گرفت.

امضاء طرف اول                                                  امضاء و مهر طرف دوم

ممکن است از این مطالب خوشتان بیایدنظر خود را بنویسید

ارسال نظر